Viga
  • Uudisvoo info laadimisel tekkis viga.
  • Uudisvoo info laadimisel tekkis viga.
Energiamärgisest Prindi Saada link

Millest koosneb energiamärgis?

Olemasoleva hoone energiamärgis koosneb neljast osast:
1) tiitelleht, ühel lehel (kõige olulisem info hoone kohta, st andmed hoone kohta, andmed hoone kaalutud energia erikasutuse ja energiaklassi kohta ning teave energiamärgise väljastaja kohta.);
2) energiasäästu meetmete loetelu, ühel tiitellehele järgneval lehel (soovitused, milliseid energiasäästu meetmeid oleks hoones põhjendatud kasutusele võtta, lisaks hoone foto ja märkused. Märkused lisatakse eelkõige juhul kui hoone puhul ilmneb asjaolusid, mis võivad olulisel määral kaalutud energiaerikasutust ja energiaklassi mõjutada, näiteks tavapärasest erinev sisekliima, hoone osalises kasutuses, hoone pole pidevalt kasutuses);
3) kaalutud energiaerikasutuse arvutamiseks vajalikud lähteandmed;
4) kaalutud energiaerikasutuse arvutus (arvutuskäik, mille põhjal hoone energiaklass saadakse).

Mida tähendab õigus nõuda energiamärgist?

Energiamärgist reguleerivad seadused.
Energiamärgisega seotud tegevusi reguleerib ehitusseadus.
Energiamärgise väljastamist reguleerib Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.detsembri 2008. a määrus nr 107 „Energiamärgise vorm ja väljastamise kord“. Link

Õigusaktides esitatud energiamärgisega seotud mõisted

Hoone, mille ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks, sealhulgas temperatuuri hoidmiseks, tõstmiseks või langetamiseks, kasutatakse energiat, on sisekliima tagamisega hoone.

Ehitise soojustus ning kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemid peavad tagama ehitises tarbitava energiahulga vastavuse ehitise asukoha klimaatilistele tingimustele ning ehitise kasutamise otstarbele. Sisekliima tagamisega hoone konstruktsioonid ja tehnosüsteemid peavad olema projekteeritud ja ehitatud hoonete energiakasutuse tõhustamise miinimumnõuete (edaspidi energiatõhususe miinimumnõuded) kohaselt. Energiatõhususe miinimumnõuded on olemasolevate ja ehitatavate hoonete summaarse energiatarbimise piirmäärad, lähtudes hoonete kasutamise otstarbest ja arvestades nende tehnilisi näitajaid, või tehnosüsteemidele esitatavad nõuded, et mõõta nende efektiivsuse ja toimimisega seotud näitajaid.

Energiatõhususe miinimumnõuete järgimine ei ole nõutav järgmiste sisekliima tagamisega hoonete puhul:
1) hooned, mis on tunnistatud mälestisteks vastavalt muinsuskaitseseadusele ja mille olemust või välisilmet muudaks energiatõhususe miinimumnõuete täitmine oluliselt;
2) kultus- ja tavandihooned;
3) hooned, mille kasutusiga on kuni kaks aastat;
4) tööstushooned, töökojad ja madala energiavajadusega, eluruumideta põllumajandushooned;
5) hooned, mida kasutatakse elamiseks vähem kui neli kuud aastas;
6) hooned, mille ruumide kasutamise otstarbele vastavate pindade ja ruumide teenindamiseks vajalike pindade summa (edaspidi kasulik pind) on kuni 50 m2.

Energiatõhususe miinimumnõuded kehtestab Vabariigi Valitsus.

Ehitise rekonstrueerimine on ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine ning kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine ja asendamine. Oluliseks rekonstrueerimiseks loetakse sellist rekonstrueerimist, mille maksumus on suurem kui üks kolmandik rekonstrueeritava ehitisega samaväärse ehitise keskmisest ehitusmaksumusest.

Energiamärgis on dokument, mis väljastatakse projekteeritavale või olemasolevale sisekliima tagamisega hoonele ja mille eesmärgiks on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine. Energiamärgisele tuleb lisada hoone energiatarbimist vähendavate abinõude loetelu.

Kaalutud energiaerikasutus on energiakandjate kaalumisteguritega korrutatud aastane energiakasutus kilovatt-tundides hoone köetava pinna ruutmeetri kohta [kWh/(m2·a)].

Energiamärgise väljastaja

Energiamärgist saavad väljastada Majandustegevuse registrisse kantud ettevõtjad, kes omavad hoone energiamärgise väljastaja kutsekvalifikatsiooni. Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuses (Kutsekojas, www.kutsekoda.ee) tegeleb hoone energiamärgise väljastamisega seotud küsimustega Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu, kes on koostanud hoonete energiamärgise väljastaja kutsestandardid. Kutsenõukogu on andnud hoone energiamärgise väljastaja kutse omistamise õiguse Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendusele (EKVÜ, www.ekvy.ee).

Energiamärgise väljastamise protsess

Teenuse tellimiseks täidab tellija lähteandmete vormi ning allkirjastab selle. Energiamärgise väljastaja vaatab hoone üle (vaatab üle hoone piirdetarindid ja tehnosüsteemid, küsitleb klienti ja fotografeerib hoone). Vajadusel täpsustatakse lähteandmeid. Energiamärgise väljastaja koostab peale hoone ülevaatust energiamärgise dokumendi vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.


 

Koostööpartnerid

deckol

arens_logo

Sunorek

Tank
Laenudest

Paljudel juhtudel kasutatakse uue kodu ostmisel pangalaenu. Soovitame uue kodu otsima hakkamise eel uurida laenu saamise tingimusi, siis on hea nendes raamides sobivat uut kodu otsida. Pankadel on valik erinevaid laenutooteid erinevate vajaduste ja võimalustega klientidele, sageli tehakse klientidele personaalseid pakkumisi.

Kodulaenu käsitlevat üldist teavet võite lugeda edasi siit.

Hüpoteekidest

Kinnisvara ostmisel laenuga või laenu võtmisel kinnisvara tagatisel on vajalik tagatiseks seatav kinnisvara pantida. Kinnisvara panti nimetatakse hüpoteegiks. Hüpoteek mõjutab oluliselt kinnisvara omanikku, samuti mõjutab see kinnisvara väärtust.

Hüpoteekidega seonduvast saate lihtsama ülevaate siit.

Hindamisest

Kinnisvara ostmisel laenuga või laenu võtmisel kinnisvara tagatisel on üldjuhul tarvis hinnata tagatiseks seatava kinnisvara turuväärtus. Professionaalset kinnisvara hindamist on tarvis veel mitmel juhul.

Kinnisvara hindamise valdkonda puudutavatest teemadest saate lihtsama ülevaate siit.

Energiamärgisest

Hoonetel ja korteritel peab olema energiamärgis. Selle eest vastutab omanik. Korteri või maja ostjal on õigus nõuda energiamärgist. Korteriomanikul on õigus nõuda energiamärgist korteriühistult. Mida endast kujutab energiamärgis, kuidas seda tellida ja milline on vastutus?

Vastustest nendele ja teistele küsimustele saate edasi lugeda siit.

Euribor

Tartu uudised


Warning: Creating default object from empty value in /data01/virt18504/domeenid/www.kagu.uusmaa.ee/htdocs/kulli/modules/mod_feed/helper.php on line 46

Äripäeva KV uudised

Uus Maa uudised